Day: February 10, 2018

การเข้าสู่วงจรพนันบอลออนไลน์

การเข้าสู่วงจรพนันบอลออนไลน์ กระบวนการของการเข้าสู่การแทงบอลออนไลน์นั้นมีความแตกต่างกันบ้างเล็กน้อย สําหรับลูกค้า 2 กลุ่ม คือ หนึ่งกลุ่มลูกค้าที่ได้รับการแนะนํามาจากผู้ที่แทงพนันอยู่ก่อนแล้วและสองกลุ่มลูกค้าที่ไม่มีผู้แนะนํามากระบวนการการเล่นพนันบอลออนไลน์ กลุ่มลูกค้าที่มีผู้แนะนํามาโดยทั่วไปมีด้วยกัน 2 ขั้นตอนคือ ผู้ที่ต้องการแทงพนันสามารถโทรศัพท์เข้าไปยังเจ้าของ website ที่รับแทงพนันหรือผู้ที่รับแทงพนันออนไลน์โดยตรงหรือฝากผ่านผู้ที่แนะนําในการขอ username และ password เพื่อเข้าสู่ website รับแทงพนันบอล ผู้เล่นสามารถวางเดิมพันได้ทันทีหลังได้รับ password โดยผู้เล่นไม่จําเป็นต้องโอนเงินเข้าไปยังบัญชีธนาคาร ของผู้รับแทงพนันเลย ในขณะเดียวกันผู้เล่นก็จะได้เครดิตวงเงินเดิมพันซึ่งจะมากหรือน้อยขึ้นกับ 2 ปัจจัยด้วยกันคือหนึ่ง ความสนิทสนมระหว่างผู้แนะนําและผู้รับแทงพนันและสองความเชื่อมั่นที่ผู้แนะนํามีให้กับผู้รับแทงพนันซึ่งเป็นหลักประกันถึงความสามารถของผู้เล่นพนันว่าจะสามารถชดใช้หนี้พนันได้ตรงตามจํานวนและเวลาที่ตกลงกันไว้ หรือไม่ กระบวนการการเล่นพนันบอลออนไลน์ของกลุ่มลูกค้าที่ไม่มีผู้แนะนําโดยทั่วไปมีด้วยกัน 3 ขั้นตอน คือ ผู้ที่ต้องการเล่นพนันสามารถโทรศัพท์ไปยังเจ้าของ website หรือผู้รับแทงพนันได้ตามเบอร์โทรศัพท์ที่โฆษณา ตามหน้า website รับแทงพนันบอลออนไลน์หรือตามหนังสือพิมพ์กีฬาทั่วไป ในขั้นตอนนี้โดยส่วนใหญ่แล้ว ทางผู้รับแทงพนันหรือเจ้าของ website จะยังไม่ให้ username และ password แก่ผู้เล่นโดยทันที แต่มักจะให้ผู้เล่นติดต่อไปยังตัวแทนรับแทงพนัน เช่น ผู้ที่มีหน้าที่คอยให้ username และ password (call center) อีกทอดหนึ่ง

Continue Reading…