เด็กกับการติดพนัน

เด็กกับการติดพนัน การพนันเป็นปัญหาสำคัญที่หลายประเทศให้ความสนใจ


เนื่องจากการแทงบอลออนไลน์ก่อให้เกิดผลกระทบหลายด้านทั้งในระดับปัจเจกบุคคลระดับครอบครัวและระดับสังคมเด็กกับการติดพนันเริ่มเป็นปัญหาที่พบมากขึ้นและมีปัญหามากกว่าที่หลายคนคาดคิดความตื่นเต้นในการเล่นเสี่ยงเพื่อเงินเพียงไม่กี่บาทของเด็กๆมันอาจกลายเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาที่ใหญ่จนคาดไม่ถึงของสังคมการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ พบว่าผู้ที่มีปัญหาการติดพนันขั้นรุนแรง (Pathological Gamblers) ส่วนใหญ่เริ่มเล่นการพนันตั้งแต่อายุยังน้อย เด็กและเยาวชนสามารถเข้าถึงการพนันที่ถูกกฎหมายได้เกือบทุกรูปแบบทั้งที่มีข้อห้ามหรือข้อจำกัดตามกฎหมาย ที่สำคัญมีผู้ปกครองเพียงร้อยละ 5 ที่พยายามจะหยุดบุตรหลานของตัวเองจากพฤติกรรมการพนัน ในขณะที่ผู้ปกครองเกือบทั้งหมดจะป้องกันบุตรหลานของตัวเองจากการเสพยาเสพติดมากกว่าการพนัน

นอกจากนั้นเด็กและเยาวชนยังเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงในการเข้าไปเกี่ยวข้องกับการพนันและมักจะมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์อื่นๆ ร่วมด้วยเช่น การติดยาเสพติด การสูบบุหรี่ การมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน การใช้ความรุนแรง เป็นต้น อีกทั้งยังพบว่าการเล่นพนันเป็นพฤติกรรมเสี่ยงประเภทแรกๆ ที่เด็กและเยาวชนเข้าไปข้องแวะ ก่อนที่จะทดลองดื่มของมึนเมายาเสพติด หรือมีพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสมและงานวิจัยหลายชิ้นยังบ่งชี้ด้วยว่า ผู้ใหญ่ที่มีปัญหาการติดพนันขั้นรุนแรงมักเริ่มเล่นการพนันเมื่ออายุยังน้อย แม้ว่าเด็กและเยาวชนส่วนใหญ่ที่เข้าไปข้องแวะกับการพนันไม่ได้มีปัญหาการติดพนันแต่ก็พบว่า มีเด็กและเยาวชนที่มีปัญหาจากการพนันในอัตราสูงถึง 3-8% ซึ่งสูงกว่าผู้ใหญี่มีปัญหาจากการพนันถึง 2-4 เท่า โดยเด็กและเยาวชนมีอัตราการขอเข้ารับการช่วยเหลือปัญหาจากการพนันน้อยกว่าผู้ใหญ่โครงการให้การศึกษาเชิงป้องกันของประเทศต่างๆ ซึ่งมีเป้าหมายในการป้องกันเด็กจากการพนัน พบว่า การให้การศึกษาแต่เนิ่นๆ (Early Intervention) ด้วยเนื้อหาที่เหมาะสม และกระทำในช่วงวัยที่เหมาะสมมีความสำคัญอย่างยิ่งในการป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนตกเป็นเหยื่อของการพนัน ดังนั้นโรงเรียนจึงมีบทบาทที่สำคัญอย่างยิ่งในการป้องกันเด็กและเยาวชนจากการพนัน นอกเหนือจากครอบครัว ชุมชน และนโยบายภาครัฐที่จะต้องทำงานในลักษณะร่วมมือกัน (Partnership Approach) เพื่อให้สังคมโดยภาพรวมเล็งเห็นถึงอันตรายจากการพนันในกลุ่มเด็กและเยาวชน อันจะนำไปสู่การป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนเข้าไปเกี่ยวข้องกับการพนันและลดผลกระทบจากปัญหาการพนันให้เหลือน้อยที่สุดประเทศเหล่านี้มีการพัฒนาให้โรงเรียนมีบทบาทเป็นสถานที่สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับปัญหาจากการพนันด้วยการบูรณาการเรื่องการพนันเข้ากับหลักสูตรการเรียนการสอนในโรงเรียนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาตอนปลายเป็นต้นไป โดยอาจจะบรรจุไว้ในวิชาคณิตศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษาหรือเศรษฐศาสตร์ ด้วยก็ได้


หน้าแรก

โต๊ะบอลออนไลน์  

เจ้ามือหวยใต้ดิน  

เจ้ามือหวยใต้ดิน   ในการพนันหวยใต้นดินนั้น องค์ประกอบที่สำคัญที่ขาดไปเสียไม่ได้เลย


คือ เจ้ามือหวยใต้ดิน สำหรับเจ้ามือหวยใหญ่ใต้ดินนั้น รายที่ใหญ่ๆ มักมีอาชีพเป็นผู้ประกอบการค้าขายในตัวอำเภอหรือตัวจังหวัด และแต่ละรายต้องมีเงินทุนหมุนเวียนไม่ต่ำกว่าหลักล้าน และต้องมีสายสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้มีอิทธิพลต่อสังคมนั้น ๆ ก็เพื่อทำให้การดำเนินธุรกิจเป็นไป โดยราบรื่นและสะดวก ในขณะที่คนขายหวยรายย่อยที่รับมาจากเจ้ามือหวยใต้ดินอีกที (รวมถึงคนเดินโพย) จะต้องมีเงินทุนหมุนเวียนไม่น้อยกว่า 5,000 บาทสำรองไว้เป็นประจำ เพราะว่าอาจจำเป็นต้องออกเงินค่าซื้อหวยแทนลูกค้าไปก่อนในกรณีที่ลูกค้าซื้อเป็นเงินเชื่อหรือบางครั้งจำเป็นต้องจ่ายเงินรางวัลให้แก่ลูกค้าหวยใต้ดินเสียก่อน แล้วคนขายหวยรายย่อยจึงไปขึ้นเงินจากเจ้ามือหวยรายใหญ่อีกทีในภายหลัง

ภายในช่วงเวลาสิบกว่าปีที่ผ่านมาการแข่งขันในวงการธุรกิจแทงบอลออนไลน์มีสูงขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งระหว่างหวยรัฐบาลกับหวยใต้ดินต่างก็แข่งขันกันอย่างสนุกสนานและคึกคักอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นระหว่างหวยใต้ดินด้วยกันเอง  มีสาเหตุเนื่องมาจากเจ้ามือหวยใต้ดินนั้นได้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ นอกจากนั้นยังมีการขยายพื้นที่มาจากต่างอำเภอ ผ่านคนขายหวยรายย่อยที่อยู่ในพื้นที่ซึ่งอยู่ใกล้ชิดคนแทงหวยมากที่สุด คนขายหวยรายย่อยจึงเป็นที่ต้องการสำหรับเจ้ามือหวยมากขึ้น และแน่นอนว่าเมื่อความต้องการคนขายหวยสูงขึ้นเจ้ามือหวยจึงเพิ่มเงินส่วนแบ่งที่ได้จากยอดขายให้แก่คนขายหวยรายย่อยในสัดส่วนที่สูงขึ้นเป็นเงาตามตัว จากเดิมคนขายหวยเคยได้รับค่าตอบแทน 20% แต่ในปัจจุบันนั้นส่วนแบ่งที่คนขายหวยได้รับจะเพิ่มขึ้นเป็น 25 – 30% ของราคาขาย และในกรณีถูกรางวัลคนขายหวยจะได้รับส่วนแบ่งโดยหักจากยอดเงินที่ผู้ถูกหวยจะได้รับในอัตรา 5 – 10% ของเงินรางวัลเพื่อเป็นการทำยอดขายให้ได้มากๆ คนขายหวยจึงมีการสร้างแรงจูงใจให้กับคนซื้อหวย โดยให้ส่วนลดจากเปอร์เซ็นต์ที่ตนเองจะได้รับ เช่น ลด 10 % (เมื่อหักจากรายได้เต็ม 25% ของราคาขาย คนขายหวยจะมีกำไร  15%)  หรือยอมให้ลูกค้าบางรายซื้อหวยแบบเงินเชื่อ ขณะเดียวกันเจ้ามือหวยรายใหญ่จะคิดค้นวิธีแทงหวยหลายๆ แบบมานำเสนอเพื่อจูงใจคนซื้อให้สามารถซื้อหวยได้ในราคาที่ต้องการและดูเหมือนว่าเป็นการ กระจายโอกาสถูกหวยมากขึ้น เช่น นอกจากการรับแทงสองตัวบน – ล่าง สามตัวบน – ล่าง และโต๊ด (เลขสามตัวหลังของรางวัลที่ 1 สลับตำแหน่งรวมเท่ากับ 6 ประตู) ซึ่งมีการซื้อขายทั่วไปเจ้ามือหวยรายใหญ่จะรับแทงหวยสามตัวหน้าของรางวัลที่ 1 เป็นต้น


หน้าแรก

เด็กกับการติดพนัน

เพิ่มโอกาสของการชนะเดิมพันฟุตบอล

เพิ่มโอกาสของการชนะเดิมพันฟุตบอล เราจะทำอย่างไร ถ้าเรามีโอกาสชนะเดิมพันฟุตบอลที่เพิ่มขึ้น


แต่ละคนชอบที่จะชนะอย่างสม่ำเสมอในขณะที่วางเดิมพันเว็บแทงบอลบทความนี้สามารถช่วยในการหาเคล็ดลับที่มีประโยชน์สำหรับการเล่นที่ฉลาดขึ้น ตอนนี้วันมีความต้องการที่ครอบงำของการเดิมพันฟุตบอลในหมู่สามเณรเช่นเดียวกับการเล่นการพนันที่มีประสบการณ์เคล็ดลับการพนันบอลออนไลน์ สามารถเพิ่มทักษะการเล่นการพนันเว็บแทงบอลและทำให้บางส่วนของผลประโยชน์ของการคาดการณ์ฟุตบอลมีดังนี้

-อัตราที่ชนะสูงสำหรับการวางเดิมพันที่คุณวางไว้

-นักพนันมักจะได้กำไรมากกว่า 350 หน่วย

-ผลตอบแทนการลงทุนมากกว่าร้อยละ 15

-การหยิบจะถูกส่งโดยอีเมลและการส่งข้อความ

-พวกเขาให้การรับประกันผลกำไรอย่างสมบูรณ์

เคล็ดลับฟุตบอลเว็บแทงบอลที่ชนะจะขึ้นอยู่กับจำนวนของปัจจัยบางส่วนของพวกเขารวมถึงการวิเคราะห์ทางสถิติและแนวโน้มสถานการณ์ ปัจจัยที่สร้างแรงบันดาลใจและจิตวิทยารวมถึงข่าวของทีมการเปลี่ยนแปลงรายชื่อการบาดเจ็บและการระงับการเป็นส่วนสำคัญในการวางเดิมพัน โดยทั่วไปเคล็ดลับการเดิมพันเว็บแทงบอลเป็นรูปแบบหนึ่งในการให้การคาดการณ์เกี่ยวกับฟุตบอลแก่ผู้เล่น มุมมองของผู้เชี่ยวชาญมีผลกำไรเชื่อถือได้ส่วนที่ดีที่สุดพวกเขามีกำไรไม่ว่าคุณจะเป็นนักแข่งมืออาชีพหรือผู้เริ่มต้น การพนันบอลออนไลน์ได้รับระดับใหม่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาและไม่ต้องสงสัยเลยว่าความสำเร็จของพวกเขาได้เพิ่มสูงขึ้น สำหรับการเดิมพันที่ประสบความสำเร็จคุณต้องมีความรู้เกี่ยวกับกีฬาอย่างมากหากคุณรู้จักทีมงานการตัดสินใจอย่างสม่ำเสมอจะง่ายมาก ฟุตบอลเป็นกีฬาที่มีชื่อเสียงทั่วโลก แต่การวางเดิมพันฟุตบอลออนไลน์อาจกลายเป็นงานที่น่ากลัวหากคุณไม่ทราบข้อเท็จจริง

หนึ่งในผลประโยชน์ที่สำคัญของการพนันออนไลน์คือคุณไม่จำเป็นต้องใช้จ่ายเงินเพียงครั้งเดียวในการวางเดิมพัน เฉพาะเงินต้นที่ต้องการคือ ‘เดิมพัน’ ให้เราเข้าใจเรื่องนี้ด้วยตัวอย่างเช่นถ้าทีมท้องถิ่นกำลังเล่นและประชาพิจารณ์ให้ทำแบบนั้นเจ้ามือรับแทงค์จะลดคะแนนของฝ่ายตรงข้าม นี้ทำให้รู้สึกแล้วจะเป็นค่าจ้างสำหรับตกอับใจเป็นอัตราเดิมพันชนะจะไปทำงานเพื่อผลประโยชน์ของคุณ บางทีคุณควรเข้าใจแต่ละเดิมพันจะไม่กลายเป็นเรื่องที่มีกำไรคิดก่อนที่จะเดิมพันเงินได้ยากของคุณ เมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บแทงบอลใด ๆ โปรดตรวจสอบกฎและระเบียบเว็บไซต์ที่ให้คำแนะนำพร้อมกับการพนันเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการไป เว็บไซต์เหล่านี้เพียบพร้อมไปด้วยรายละเอียดและเคล็ดลับในการรับเดิมพัน การเดิมพันตอนนี้เป็นอาชีพเต็มเวลาเนื่องจาก บริษัท ต่างๆมีโอกาสที่จะเดิมพัน เป็นที่นิยมทั่วโลกในรูปแบบบางส่วนหรืออีกรูปแบบหนึ่ง เป็นเรื่องปกติในสหราชอาณาจักรเนื่องจากนโยบายเสรีนิยมของรัฐบาลอังกฤษ เดิมพันจะทำสำหรับกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นในส่วนต่างๆของโลก กีฬาการวางเดิมพันเป็นที่นิยมในหมู่ เนื่องจากความไม่แน่นอนและลักษณะที่คาดเดาไม่ได้


หน้าแรก

เจ้ามือหวยใต้ดิน  

เกมพนันบ่อนออนไลน์ในไทย

เกมพนันบ่อนออนไลน์ในไทย เทคโนโลยีที่รวดเร็วและทันสมัยในสมัยนี้ ทำให้กิดเกมพนันหรือบ่อนออนไลน์กันมากมายซึ่งเกมพนันบ่อนออนไลน์


หรือคาสิโนออนไลน์ ถือเป็นเกมพนันออนไลน์ที่ได้รับความนิยมในหมู่นักเล่นการพนันออนไลน์ของไทย
รองจากเกมแทงบอลออนไลน์ ผู้เล่นที่นิยมเล่นพนันบ่อนออนไลน์ส่วนใหญมักจะมีประสบการณ์จากการเล่นพนันในบ่อนพนันของจริงมาแล้วทั้งสิ้น ผู้ให้บริการเกมพนันบ่อนออนไลน์ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ การให้บริการบ่อนพนันออนไลน์ แบ่งออกเป็น  3  กลุ่ม คือ หนึ่ง เจ้าของ website บ่อนพนัน  สองนายทุนหรือนายหน้าที่ติดต่อกับเจ้าของ website และสามผู้ให้บริการบ่อนพนันออนไลน์ในประเทศ

เจ้าของ website บ่อนพนันโดยส่วนใหญ่ก็คือ เจ้าของรายเดียวกันกับบ่อนการพนันที่เปิดให้บริการตามตะเข็บ ชายแดนไทย website บ่อนพนันที่เป็นที่นิยมมักจะเป็นของบ่อนพนันชื่อดัง เช่น GCLUB Casino , Holiday Palace Casino, Getting Crown Casino  ซึ่งล้วนแต่เป็นบ่อนการพนันที่อยู่ในปอยเปต ประเทศกัมพูชาที่มีชายแดนติดกับประเทศไทยเป็นซึ่งแน่นอนว่าเราต่างก็ที่ทราบโดยทั่วกันว่าหลายบ่อนพนันในปอยเปตมีนักธุรกิจและนักการเมืองไทยเป็นเจ้าของและครอบครองเพื่อทำธุรกิจอยู่ที่นั่น นั่นอาจจะหมายความได้ว่า website บ่อนพนันที่เล่นกันอย่างแพร่หลายในปัจจุบันในประเทศไทยล้วนแต่มีเจ้าของเป็นคนไทยหรือ บางwebsite พนันก็เป็นการรวมทุนระหว่างนักธุรกิจไทยกับนักธุรกิจชาวต่างชาติ

ผู้ให้บริการบ่อนพนันออนไลน์ในประเทศนั้นจะทําหน้าที่ ที่เป็นเสมือนแขนขาของนายหน้าหรือนายทุนที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มนายทุนหรือนายหน้าที่ติดต่อกับเจ้าของ website หน้าที่หลักของผู้ให้บริการในกลุ่มนี้ คือ แจกจ่าย username และ password สําหรับลูกค้าที่โทรเข้ามาสมัครเป็นสมาชิกเพื่อเล่นพนันบ่อนออนไลน์ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือทําหน้าที่คล้ายคอลเซ็นเตอร์ ( call center) ผู้ให้บริการในกลุ่มนี้บางรายที่เปิดร้านอินเทอร์เน็ตเป็นของตัวเองเพื่อให้บริการเล่นพนันบ่อนออนไลน์ ก็จะมีอีกหนึ่งหน้าที่คือคอย บริหารจัดการร้านของตนและในบางรายที่ไม่มีร้านอินเทอร์เน็ตเป็นของตนเองก็อาจถูกว่าจ้างจากนายหน้าในกลุ่มที่สองให้คอยดูแลบริหารจัดการร้านอินเทอร์เน็ตที่เป็นของนายหน้ารายนั้นๆ

โดยทั่วไปแล้วนั้น ปกติ website บ่อนพนันที่เล่นกันส่วนใหญ่ก็ล้วนแล้วแต่ถ่ายทอดสดมาจากบ่อนในปอยเปตทั้งสิ้น ซึ่งที่บ่อนปอยเปตการพนันที่นับว่าเป็นที่นิยมกันก็เห็นจะเป็น website ของ 3 บ่อนใหญ่ นั่นก็คือ Grand Diamond (G-club casino)  Golden Crown และ Holiday Palace  บ่อนออนไลน์เพิ่งจะเป็นที่นิยมก่อนหน้านี้ประมาณ 3  ปีที่ผ่านมา เกมพนันที่คนไทยนิยมเล่นกันผ่านออนไลน์ คือ บัคคาร่า ( baccarat) และรูเล็ต (roulette)


หน้าแรก

เพิ่มโอกาสของการชนะเดิมพันฟุตบอล

การเติบโตของธุรกิจพนันออนไลน์

การเติบโตของธุรกิจพนันออนไลน์ ธุรกิจพนันออนไลน์ถือเป็นธุรกิจที่ได้รับการพัฒนาและเติบโตแบบก้าวกระโดด


โดยอาศัยความก้าวหน้าทาง เทคโนโลยีและการแพร่ขยายของการติดต่อสื่อสารผ่านทางอินเทอร์เน็ตเป็นสำคัญ รูปแบบการเติบโตของธุรกิจพนัน ประเภทนี้มีลักษณะเดียวกันกับการเติบโตของธุรกิจการซื้อขายสินค้าออนไลน์

บริษัทรับแทงพนันออนไลน์แห่งแรกของโลกคือ “Interactive Casino, INC.” ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1995 โดยให้บริการเกมพนันคาสิโนออนไลน์และเกมพนันสลากออนไลน์ (National Indian Lottery) จนกระทั้งในปี ค.ศ. 2003 หลังจากบริษัทก่อตั้งได้เพียงแค่ 8 ปีบริษัทมี website พนันไว้คอยให้บริการลูกค้าถึง 1,400 websites และมีรายได้ในปีเดียวกันนั้นทั้งสิ้น 6,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 201,000 ล้านบาท (คำนวณที่อัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญ ดอลลาร์สหรัฐฯ เท่ากับ 30 บาท)

ในการประเมินตัวเลขที่แน่นอนของปริมาณวงเงินที่หมุนเวียนในธุรกิจนี้รวมไปถึงจำนวนแทงบอลออนไลน์ นั้นกระทำได้ค่อนข้างยาก ทั้งนี้เพราะด้วยลักษณะทางธรรมชาติของเกมพนันออนไลน์เอง คือ อัตราการได้เสียพนันในหนึ่งรอบของเกมพนันออนไลน์นั้นเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและผู้เล่นพนันก็สามารถแทงพนันได้ทุกที่ ทุกเวลาที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ ปัจจัยดังกล่าวนี้ส่งผลให้ผู้เล่นพนันออนไลน์เองก็ยากต่อการระบุจำนวนเงินที่แน่นอนในการเล่นแต่ละครั้ง รวมไปถึงจํานวนครั้งที่แน่นอนในการเล่นพนันในแต่ละสัปดาห์หรือแต่ละเดือน อีกหนึ่งปัจจัยคือความคลุมเครือของกฎหมายที่รองรับเกมพนันออนไลน์ กล่าวคือ บางประเทศสามารถระบุได้ชัดเจนว่าการเล่นพนันออนไลน์ เป็นกิจกรรมที่ถูกหรือผิดกฎหมายในขณะเดียวกันก็มีอีกหลายประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกาหรือแคนาดาที่ยังไม่สามารถระบุได้ชัดเจนว่า กิจกรรมการเล่นพนันออนไลน์นั้นขัดต่อกฎหมายหรือไม่ ดังนั้นข้อมูลพนันที่ได้จากผู้เล่นใน กลุ่มประเทศเหล่านี้อาจไม่ใช่ข้อมูลที่แท้จริง ทั้งนี้เพราะผู้เล่นพนันเองก็เกรงว่าข้อมูลที่เปิดเผยไปนั้น อาจส่งผลกระทบ ในทางลบต่อตนเองในภายหลังหากการเล่นพนันออนไลน์ถูกนิยามให้เป็นกิจกรรมที่ขัดต่อกฎหมาย

ยิ่งไปกว่านั้นยังมีการคาดคะเนว่า รายได้จากการพนันนี้จะเพิ่มสูงขึ้นไปถึง 528,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯต่อปีหรือ ประมาณ 15.8 ล้านล้านบาทต่อปี

ในปี ค.ศ. 2015 กำไรที่ผู้ประกอบการธุรกิจพนันออนไลน์ได้รับคิดเป็นสัดส่วนสูงสุดถึงร้อยละ 60 ของรายได้
การประมาณการจำนวนผู้เล่นพนันออนไลน์นั้น มีการศึกษาเชิงสำรวจที่น่าสนใจอยู่หลายงาน เช่น ในการสำรวจปี ค.ศ. 2006 จำนวนผู้เล่นพนันออนไลน์ในสหรัฐ ฯ ที่เป็นนักเรียนและกำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษามีถึง 1.6 ล้านคนในการสำรวจในปีเดียวกันที่ประเทศแคนาดา ร้อยละ 12 ของวัยรุ่นที่มีอายุ 19 และ 20 ปี ร้อยละ 15 ของวัยรุ่นที่มีอายุ 18 ปี และร้อยละ 19 ของวัยรุ่นที่มีช่วงอายุอยู่ระหว่าง 15 – 17 ปี ยอมรับว่าเล่นพนันออนไลน์ (ขอบคุณข้อมูลจากวิษณุ วงศ์สินศิริกุล ,2554)


หน้าแรก

เกมพนันบ่อนออนไลน์ในไทย

การเข้าสู่วงจรพนันบอลออนไลน์

การเข้าสู่วงจรพนันบอลออนไลน์ กระบวนการของการเข้าสู่การแทงบอลออนไลน์นั้นมีความแตกต่างกันบ้างเล็กน้อย


สําหรับลูกค้า 2 กลุ่ม คือ หนึ่งกลุ่มลูกค้าที่ได้รับการแนะนํามาจากผู้ที่แทงพนันอยู่ก่อนแล้วและสองกลุ่มลูกค้าที่ไม่มีผู้แนะนํามากระบวนการการเล่นพนันบอลออนไลน์

กลุ่มลูกค้าที่มีผู้แนะนํามาโดยทั่วไปมีด้วยกัน 2 ขั้นตอนคือ

  1. ผู้ที่ต้องการแทงพนันสามารถโทรศัพท์เข้าไปยังเจ้าของ website ที่รับแทงพนันหรือผู้ที่รับแทงพนันออนไลน์โดยตรงหรือฝากผ่านผู้ที่แนะนําในการขอ username และ password เพื่อเข้าสู่ website รับแทงพนันบอล
  2. ผู้เล่นสามารถวางเดิมพันได้ทันทีหลังได้รับ password โดยผู้เล่นไม่จําเป็นต้องโอนเงินเข้าไปยังบัญชีธนาคาร ของผู้รับแทงพนันเลย ในขณะเดียวกันผู้เล่นก็จะได้เครดิตวงเงินเดิมพันซึ่งจะมากหรือน้อยขึ้นกับ 2 ปัจจัยด้วยกันคือหนึ่ง ความสนิทสนมระหว่างผู้แนะนําและผู้รับแทงพนันและสองความเชื่อมั่นที่ผู้แนะนํามีให้กับผู้รับแทงพนันซึ่งเป็นหลักประกันถึงความสามารถของผู้เล่นพนันว่าจะสามารถชดใช้หนี้พนันได้ตรงตามจํานวนและเวลาที่ตกลงกันไว้ หรือไม่

กระบวนการการเล่นพนันบอลออนไลน์ของกลุ่มลูกค้าที่ไม่มีผู้แนะนําโดยทั่วไปมีด้วยกัน 3 ขั้นตอน คือ

  1. ผู้ที่ต้องการเล่นพนันสามารถโทรศัพท์ไปยังเจ้าของ website หรือผู้รับแทงพนันได้ตามเบอร์โทรศัพท์ที่โฆษณา ตามหน้า website รับแทงพนันบอลออนไลน์หรือตามหนังสือพิมพ์กีฬาทั่วไป
  2. ในขั้นตอนนี้โดยส่วนใหญ่แล้ว ทางผู้รับแทงพนันหรือเจ้าของ website จะยังไม่ให้ username และ password แก่ผู้เล่นโดยทันที แต่มักจะให้ผู้เล่นติดต่อไปยังตัวแทนรับแทงพนัน เช่น ผู้ที่มีหน้าที่คอยให้ username และ password (call center) อีกทอดหนึ่ง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะเจ้าของ website ต้องการลดความเสี่ยงด้วยเกรงว่าบุคคลที่ติดต่อเข้ามาอาจ เป็นเจ้าหน้าที่รัฐ และที่สําคัญง่ายต่อการบริหารจัดการเพราะโดยปกติแล้วเจ้าของ website รายหนึ่งๆย่อมมีตัวแทนรับแทงพนันอยู่เป็นจํานวนไม่น้อย และโดยมากผู้เล่นพนันอยู่ก่อนแล้วก็อยากที่จะรับเป็นตัวแทนรับแทงพนัน เนื่องจากตัวแทนรับแทงพนันจะได้รับผลประโยชน์บางส่วนจากวงเงินเดิมพัน
  3. เมื่อผู้ต้องการเล่นพนันได้ตัวแทนรับแทงพนันแล้ว ผู้เล่นพนันจะได้ username และ password เพื่อสามารถ วางเงินเดิมพนันก็ต่อเมื่อ ผู้เล่นพนันโอนเงินสดเข้าบัญชีธนาคารตามที่ตัวแทนรับแทงพนันกําหนดเป็นที่เรียบร้อย จาก การศึกษาพบว่าส่วนใหญ่แล้วบัญชีธนาคารที่ผู้เล่นพนันต้องโอนเงินสดเข้าไปนั้น มักไม่ใช้บัญชีของตัวแทนรับแทง พนันโดยตรงกล่าวคือ ตัวแทนรับแทงพนันจะว่าจ้างบุคคลอื่นๆเข้ามาเปิดบัญชีธนาคารหลายๆบัญชีแทนตน ทั้งนี้เพื่อ ไม่ให้การเคลื่อนไหวทางการเงินในแต่ละบัญชีดูผิดปกติ

หน้าแรก

การเติบโตของธุรกิจพนันออนไลน์

กลุ่มผู้ให้บริการการพนัน

กลุ่มผู้ให้บริการการพนัน ในการเล่นการพนันนั้น หากเปรียบสถานที่รับแทงพนันเกมพนันออนไลน์กับสถานที่รับแทงพนันเกมพนันประเภทอื่นๆ


 

แล้วจะพบได้ว่า สถานที่รับแทงพนัน หรือสถานที่ให้บริการเกมพนันประเภทอื่นๆ นั้นมีลักษณะที่ชัดเจน ง่ายต่อการสังเกตหรือพบเห็นได้ชัดเจนและสามารถบอกต่อข้อมูล และส่งข้อมูลให้กับคนรู้จักอื่นๆ ได้ ยกตัวอย่างเช่น บ่อนการพนันหรือร้านรับแทงพนันทายผลกีฬาที่มีสถานที่ตั้งที่ชัดชัดเจน ในขณะที่รายละเอียดที่ชัดเจนหรือรายละเอียดอื่นๆ ในส่วนของสถานที่ตั้งของบริษัทรับแทงพนันออนไลน์กลับมักไม่ค่อยปรากฏผู้ให้บริการ  website การพนันออนไลน์มักระบุบน  website ที่เล่นการพนันจะระบุเพียงแค่ประเทศที่เป็นที่ตั้งของบริษัทใหญ่  (บริษัทแม่) ซึ่งก็มักจะเป็นประเทศที่อนุญาตให้ธุรกิจพนันออนไลน์เป็นธุรกิจที่ถูกกฎหมายเช่น ประเทศอังกฤษหรือกลุ่มประเทศ  “offshore”  เช่น ในกลุ่มประเทศคาริเบียน (Caribbean)  ยกตัวอย่างเช่น ประเทศ  Antigua หรือหมู่เกาะบริติชเวอร์จิน (British Virgin Islands)  หลาย website พนันที่ระบุที่ตั้งบริษัทอยู่ในกลุ่มประเทศคาริเบียน แต่แท้จริงแล้วให้บริการรับแทงบอลออนไลน์อยู่ในสหรัฐอเมริกายิ่งกว่านั้น  website พนันเหล่านี้ยังพยายามสร้างความเข้าใจด้วยวิธีการต่างๆเพื่อให้นักพนันออนไลน์เข้าใจว่า บริษัทที่ให้บริการนั้นมีสถานที่ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกาเช่น รับแทงพนันเฉพาะเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ หรือการระบุเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ที่ขึ้นต้นด้วยหมายเลข 800 หรือ 866 ซึ่งคือรหัสหมายเลขโทรศัพท์ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น

ดังนั้นหากใช้ลักษณะสถานที่ตั้งเป็นตัวกําหนดในการเล่นการพนันออนไลน์ก็สามารถจะกล่าวได้ว่า website พนันแต่ละ website นั้นมีสถานที่ตั้งที่หลากหลาย ยกตัวอย่างเช่น website พนัน website หนึ่งจดทะเบียน domain name ไว้ที่ประเทศหนึ่งในขณะที่ ที่อยู่ของ website บน server นั้นถูกจดทะเบียนไว้อีกที่ประเทศหนึ่ง และ website พนันนี้ยังถูกกระจายออกไปยังประเทศอื่นๆหรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ คนที่อาศัยอยู่ในประเทศอื่นก็สามารถเข้าถึง website พนันนี้ได้ ยกตัวอย่างเช่น บริษัทให้บริการรับแทงพนันออนไลน์ที่ชื่อ Casino Australia จดทะเบียน domain name ที่ New Hampshire  ในสหรัฐอเมริกาแต่ website พนันหลักอยู่ที่เนเธอร์แลนด์ แอนทิลลีส (Nehterlands  Antilles), Casino  Lima  Rio จดทะเบียน domain Name ในฟลอริด้าสหรัฐอเมริกา แต่มี website พนันหลักอยู่ที่ประเทศคอสตาริกา , Vegas  Land  Casino  จดทะเบียน domain  name  ที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษและมี website พนันหลักอยู่ที่อังกฤษแต่ตั้งบริษัทเพื่อดูแลบริหารทางด้านการเงินที่ประเทศ Antigua ทั้งยังทําสัญญาสามารถเชื่อมต่อการเข้าถึง website พนันนี้จากอีก website ชื่อดัง (www.yahoo.com) ที่มีบริษัทอยู่ในสหรัฐอเมริกา  ฉะนั้นในเรื่องของสถานที่ตั้งของการเล่นพนันออนไลน์นั้นจึงเป็นความยากอย่างยิ่งที่จะระบุสถานที่ตั้งที่ชัดเจนของบริษัทที่ให้บริการ website พนันแต่ละ website ได้


หน้าแรก

การเข้าสู่วงจรพนันบอลออนไลน์

กลุ่มผู้เล่นการพนัน

กลุ่มผู้เล่นการพนัน ในการเล่นการพนันออนไลน์นั้น อุปกรณ์พื้นฐานที่ผู้เล่นพนันออนไลน์ที่มีความจําเป็นต้องใช้เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมพนัน


 

ก็คือ อุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ที่สามารถเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตได้
รวมไปถึงโปรแกรมพนันสําหรับบาง website พนันที่ผู้เล่นพนันจะแทงพนันได้ก็ต่อเมื่อดาวน์โหลดโปรแกรมที่ทางผู้ให้บริการพนันกําหนดไว้เข้าเครื่องคอมพิวเตอร์เสียก่อน  จากการศึกษานั้นจะพบว่าชนชาติเอเชียถือได้ว่าเป็นกลุ่มผู้บริโภคบริการเกมพนันออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก รองลงมาคือชนชาติอเมริกัน และมักจะเป็นกลุ่มนักศึกษาในสถาบันต่างๆ
ผู้เล่นพนันออนไลน์ในกลุ่มนี้มักสนใจที่จะแทงพนันประเภทเกมทายผลกีฬาและประเภทเกมพนันคาสิโนออนไลน์

ในอดีตเกมพนันคาสิโนออนไลน์นั้นดูจะยังไม่เป็นที่นิยมมากนัก แต่หลังจากปี พ.ศ. 2552 จนถึงปัจจุบันดูเหมือน ความนิยมในการเล่นพนันเกมคาสิโนออนไลน์จะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในหมู่นักเล่นพนันออนไลน์ที่เป็นนักศึกษา
ในขณะเดียวกันความนิยมในการแทงบอลออนไลน์ประเภททายผลกีฬาก็มไม่ด้ลดน้อยลงเลย และสถานที่ที่ผู้เล่นจะเล่นพนันก็มักจะเล่นกันตามศูนย์คอมพิวเตอร์ของสถาบันการศึกษาและตามร้านที่ให้บริการอินเทอร์เน็ต รวมไปถึงร้านอินเทอร์เน็ตที่ให้บริการเล่นพนันคาสิโนออนไลน์ซึ่งถือเป็นธุรกิจผิดกฎหมายในไทย

สำหรับกลุ่มผู้ที่เล่นการพนันออนไลน์นั้นจะเป็นกลุ่มเจ้าของกิจการขนาดเล็กและขนาดกลาง ผู้เล่นพนันที่ถูกจําแนกอยู่ในกลุ่มเจ้าของกิจการขนาดเล็กและขนาดกลางนี้หมายถึง เจ้าของกิจการที่สามารถทํากิจกรรมอื่นควบคู่ไปกับการบริหารงาน เช่น เจ้าของร้านอาหาร เจ้าของร้ายขายเสื้อผ้าสําเร็จรูป เจ้าของร้านให้บริการอินเทอร์เน็ต เป็นต้น ผู้เล่นพนันในกลุ่มนี้จะมีลักษณะสําคัญ เช่น มีเวลาค่อนข้างว่างในช่วงเวลากลางวันของแต่ละวัน ส่วนใหญ่ช่วงอายุของผู้เล่นพนันออนไลน์ในกลุ่มนี้คือพวกวัยกลางคน

กลุ่มที่เล่นพนันเป็นครั้งคราว ผู้เล่นพนันในกลุ่มนี้จะไม่เล่นพนันออนไลน์เป็นประจํา มุมมองของผู้เล่นพนัน ออนไลน์กลุ่มนี้คือ วางเงินเดิมพันเพื่อเป็นการเพิ่มอรรถรสในการเชียร์ระหว่างชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันต่างๆ อย่างไรก็ตามเกมพนันออนไลน์ที่ ผู้เล่นพนันในกลุ่มนี้นิยมคือ เกมพนันออนไลน์ประเภททายผลกีฬา ผู้เล่นพนันออนไลน์กลุ่มนี้มักใช้เวลาไม่มากนักในการตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลพนันเพื่อวางเงินเดิมพัน ส่วนใหญ่จะแทงพนันข้างทีมโปรดหรือนักกีฬาที่ตนชื่นชอบ

อาจจะกล่าวได้ว่าการเติบโตของเกมพนันออนไลน์อยู่บนฐานของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทางการสื่อสารบนโลกอินเทอร์เน็ต การเติบโตแบบก้าวกระโดดของเกมพนันออนไลน์นั้นกระตุ้นให้มีหลายองค์กรหรือนักวิชาการหลายท่านอยากทำการศึกษาวิจัยในแง่มุมต่างๆ เช่น ปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของธุรกิจ ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของธุรกิจเกมพนันออนไลน์เพื่อค้นหาปัจจัยหลักในการเติบโตของการพนันออนไลน์ อีกด้วย


หน้าแรก

กลุ่มผู้ให้บริการการพนัน

กลุ่มผู้รับบริการเกมพนันบ่อนออนไลน์

กลุ่มผู้รับบริการเกมพนันบ่อนออนไลน์ ผู้เล่นพนันบ่อนออนไลน์ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาและคนในวัยทํางาน


ซึ่งข้อมูลส่วนใหญ่ชี้ให้เห็นว่าผู้หญิงจะให้ความสนใจในการเล่นพนันบ่อนออนไลน์มากกว่าผู้ชาย รูปแบบของการเริ่มเล่นพนัน เกมพนันประเภทนี้ของผู้เล่นแต่ละรายมีลักษณะที่ค่อนข้างคล้ายกัน กล่าวคือเริ่มจากการที่เพื่อนชักชวน หรือเห็นเพื่อนเล่นก็อยากลองเล่นบ้าง และพอเริ่มเล่นในช่วงแรก ผู้เล่นพนันส่วนใหญ่มักจะได้พนันก็รู้สึกติดใจและรู้สึกว่าเงินหาง่าย เล่นก็ไม่ยากก็จะเล่นพนันออนไลน์ไปเรื่อยๆ เกือบทุกวันแต่พอเล่นไปได้สักระยะก็จะเริ่มเสียพนัน เมื่อเล่นพนันก็รู้สึกเสียดายเงินที่เสียไปเมื่อรู้สึกเสียดายก็อยากที่จะได้คืนก็ยังคงเดินหน้าเล่นพนันต่อไปท้ายที่สุดกว่าจะรู้สึกตัวก็คือเสียพนันไปมากแล้วสําหรับบางรายที่เสียพนันตั้งแต่เริ่มเล่น ส่วนมากก็จะหยุดและไม่หันกลับไปลองเล่นพนันบ่อนออนไลน์อีกเลย

อีกรูปแบบหนึ่งของการเป็นนักเล่นแทงบอลออนไลน์ ก็คือกลุ่มบุคคลที่ทํางานในร้านอินเทอร์เน็ตที่ให้บริการเกมพนันบ่อนออนไลน์ บุคคลเหล่านี้มีรายได้จากการให้บริการพนันค่อนข้างสูง ในขณะเดียวกันก็ถูกกระตุ้น ความรู้สึกให้อยากลองเล่น จากลูกค้านักเล่นพนันบ่อนออนไลน์ที่แวะเวียนเข้ามาเล่นพนันอยู่ทุกวัน ท้ายที่สุดก็เลยลองเล่นพนันด้วยตัวเอง

เส้นทางการเข้าสู่วงจรการเล่นพนันบ่อนออนไลน์ ช่องทางในการเล่นพนันบ่อนออนไลน์ ประกอบไปด้วย  2  ช่องทางหลักๆ ด้วยกันคือ

  1. ผู้เล่นเล่นพนันที่ร้านให้บริการบ่อนออนไลน ขั้นตอนในการเล่นพนันของผู้เล่นในกลุ่มนี้ คือ ผู้ที่ต้องการเล่นพนันจะต้องจ่ายเงินสดเพื่อแลกซื้อเครดิตกับทางร้านเพื่อใช้เล่นพนัน หลังจากที่ผู้ที่ต้องการจะเล่นพนันจ่ายเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะได้รับ username และ password เพื่อนําไปใช้เล่นพนันที่ร้านได้ทันที ปัจจุบันหลายร้านที่ให้บริการบ่อนออนไลน์ได้เปลี่ยนรูปแบบจากการให้ username และ password กับลูกค้าที่จะเล่นพนันในร้านเป็นการดี มีลักษณะคล้ายบัตรโทรศัพท์ ซึ่งสามารถนําไปใช้เสียบกับคอมพิวเตอร์ที่ทางร้านจัดเตรียมให้ ก็สามารถเล่นพนันได้ทันที หากผู้เล่นได้พนันจํานวนเงินหรือเครดิตในบัตรก็จะเพิ่มขึ้น และผู้เล่นสามารถนําบัตรดังกล่าว มาแลกเปลี่ยนคืนเป็นเงินสดได้ ผู้เล่นสามารถจะซื้อเครดิตหรือจํานวนเงิน เพื่อเล่นพนันเท่าใดก็ได้ตามต้องการ

ผู้เล่นเล่นพนันที่บ้านหรือที่ส่วนตัว ในกรณีนี้ผู้ที่ต้องการจะเล่นพนันบ่อนออนไลน์สามารถซื้อ username และ password จากร้านหรือผู้แทนที่ ให้บริการพนันบ่อนออนไลน์ด้วยเงินสด หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ที่ให้บริการพนันจากนั้นผู้ที่ต้องการจะเล่นพนันก็จะได้รับ username และ password เพื่อเข้าสู่ website บ่อนพนันในหนึ่งชุด username และ password จะสามารถถูกใช้เพื่อเล่นเกมพนันได้ประเภทเดียว กล่าวคือ ผู้เล่นพนันจะต้องเลือกว่าจะเล่นเกมพนันอะไร เช่น บัคคาร่า  ผู้เล่นก็จะได้รับ username และ password  ชุดหนึ่ง และหากผู้เล่นต้องการเปลี่ยนไปเล่นเกมรูเล็ต ผู้เล่นก็ต้องจ่ายเงินเพื่อซื้อ username และ password ชุดใหม่ เท่านั้น


หน้าแรก

กลุ่มผู้เล่นการพนัน

เดิมพันฟุตบอลออนไลน์เล่นไม่ยาก

เดิมพันฟุตบอลออนไลน์เล่นไม่ยากอย่างที่ทุกคนคิด วันนี้จะมาอธิบายกัน


จนถึงปัจจุบันการพนันฟุตบอลออนไลน์มีระดับความรู้ความเข้าใจใหม่ ๆ เนื่องจากความสามารถที่น่าทึ่งของนักเตะในปัจจุบันควบคู่ไปกับทักษะที่ไม่มีใครเทียบได้จึงกลายเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในเกมการพนันกีฬาออนไลน์ เพิ่มความจริงว่าผู้ที่ชื่นชอบการเดิมพันออนไลน์เว็บแทงบอลกำลังเติบโตอย่างมากความสำเร็จที่ผ่านพ้นไปได้สำเร็จและการเล่นฟุตบอลแบบออนไลน์กลายเป็นสิ่งที่ชอบมากที่สุด เนื่องจากมีผู้คนจำนวนมากที่สามารถจ่ายเงินได้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตการพนันออนไลน์กลายเป็นแนวโน้ม เนื่องจากความจริงที่ว่ามีผู้คนจำนวนมากที่ชื่นชอบการเดิมพันออนไลน์การพนันฟุตบอลออนไลน์เติบโตขึ้น ตอนนี้กลายเป็นความนิยมทั่วโลกแล้ว เนื่องจากการพนันฟุตบอลออนไลน์เกมจึงได้รับใบหน้าใหม่

เมื่อคุณมีส่วนร่วมในการพนันฟุตบอลออนไลน์คุณจะได้รับเคล็ดลับมากมาย นี่คือการช่วยและแนะนำคุณเมื่อคุณเดิมพัน หนึ่งในเคล็ดลับที่สำคัญที่สุดเมื่อคุณต้องการเดิมพันออนไลน์คือคุณต้องมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับสิ่งที่กีฬาเป็นเรื่องเกี่ยวกับ ทราบความสามารถของทีมที่กำลังเล่น ทำความคุ้นเคยกับโปรไฟล์ของแต่ละทีม การให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับทีมที่คุณวางเดิมพันด้วยจะทำให้ได้เงินรางวัล ความรู้ที่ไม่รู้จักอาจเป็นความสูญเสียของคุณได้ ฟุตบอลเป็นหนึ่งในกีฬาที่ทันสมัยที่สุดที่เล่นอยู่ทั่วโลก ทีมจำนวนมากดังนั้นวันนี้มีประวัติที่โดดเด่นเนื่องจากการทำงานเป็นทีมที่ดี การวางเดิมพันของคุณในทีมที่ไม่ถูกต้องเนื่องจากการตัดสินใจที่เสียชีวิตของคุณจะเป็นการเอาชนะวัตถุประสงค์ของคุณ จำไว้ว่าคุณตั้งใจที่จะวางเดิมพันออนไลน์และพิจารณาทีมที่มีศักยภาพในการชนะมากที่สุด คุณไม่ได้เดิมพันออนไลน์สำหรับทีมโปรดของคุณ แต่คุณกำลังเดิมพันเงินของคุณที่จะเติบโต คุณสามารถเพิ่มเงินเป็นสองเท่าโดยการพนันอย่างชาญฉลาด

หากคุณเป็นหนึ่งในผู้คลั่งไคล้ฟุตบอลและคุณมีความรู้เกี่ยวกับเกมการพนันฟุตบอลออนไลน์จะทำให้คุณมีโอกาสชนะออนไลน์อย่างมาก อย่างไรก็ตามคุณต้องทำความคุ้นเคยกับพื้นฐานของเกมก่อน บรรดาผู้ที่คุ้นเคยกับการพนันฟุตบอลออนไลน์พวกเขารู้อยู่แล้วว่ามีการวางเดิมพันกฎและส่วนต่างของเกม เช่นเดียวกับเว็บสมัครแทงบอลการพนันอื่น ๆ กฎและข้อบังคับต่างๆจะถูกวางไว้ถ้าคุณต้องการเดิมพันออนไลน์ กฎเหล่านี้เป็นกฎเฉพาะสำหรับการเดิมพันออนไลน์ อย่างไรก็ตามตราบเท่าที่คุณเรียนรู้พื้นฐานที่คุณจะไม่พบการพนันฟุตบอลยาก

อินเทอร์เน็ตคุณจะพบเว็บสมัครแทงบอลที่ให้ทิปหลายร้อยแห่งเพื่อคาดการณ์การแข่งขันฟุตบอล แต่ความเป็นจริงไม่มีใครสามารถบอกได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในการแข่งขันใดก็ตาม อย่างไรก็ตามสิ่งที่เรารู้ล่วงหน้าคือข้อมูลทางสถิติที่อยู่รอบ ๆ เกมและนี่เป็นโอกาสที่เราจะเข้าร่วมการเดิมพันของเราจากมุมมองที่แตกต่างและมีกำไรมากขึ้น


หน้าแรก

กลุ่มผู้รับบริการเกมพนันบ่อนออนไลน์